Vervolg Onderzoek Groote Polder bij Borgsweer

5 maanden geleden gepubliceerd

De Groote Polder bij Borgsweer wordt verder onderzocht en ontwikkeld door overheden, milieu- en natuurorganisaties en bedrijven, in samenwerking met de lokale bewoners. Dit besluit is genomen door de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, met steun van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s en andere betrokken organisaties.

Kustontwikkeling Eemszijlen

Tussen 2020 en 2022 heeft een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke gezamenlijke oplossingen voor klimaat, natuur, waterbeheersing en de beschikbaarheid van zoet water tussen Delfzijl en Termunterzijl. In eerste instantie gaat de ontwikkeling zich richten op de Groote Polder. De bewoners van het gebied spelen een actieve rol in de uitwerking van het inrichtingsplan.

Spuisluis

Een aspect van de verkenning was het verplaatsen van de spuisluis. Het idee was dat dit noodzakelijk zou zijn. Verder onderzoek moet echter nog uitwijzen of dit daadwerkelijk het geval is. Tot die tijd worden de plannen hiervoor niet uitgewerkt. Dit heeft ook gevolgen voor de eventuele ombouw van de huidige spuisluis naar een recreatiesluis, ook hiervoor worden de resultaten van het vervolgonderzoek afgewacht.

Groote Polder

Het vervolg voor de Groote Polder begint met de uitwerking van een inrichtingsplan. Het plan is om deze laaggelegen polder te laten meegroeien met de stijgende zeespiegel door deze te verbinden met de Eems via een duiker. Op deze manier verhoogt sediment op een natuurlijke manier de kustzone, waardoor het achterland beschermd blijft tegen overstromingen. Tegelijkertijd wordt er nieuwe Waddennatuur ontwikkeld met natuurlijke overgangen tussen land en water. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van het gebied en de recreatiemogelijkheden. Het is de bedoeling dat de inwoners samen een inrichtingsplan voor dit gebied opstellen.

Dijkversterking

Waterschap Hunze en Aa’s onderzoekt of de geplande dijkversterking eerder kan plaatsvinden, zodat deze tegelijkertijd met de inrichting van de Groote Polder kan worden uitgevoerd.

Bewoners betrekken

Bewoners van Borgsweer, Termunten en Termunterzijl worden actief betrokken bij het uitwerken van de plannen voor de Groote Polder. Vanaf april worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd. De veiligheid en leefbaarheid van de dorpen en hun bereikbaarheid zijn cruciaal voor de uitvoering van de plannen.

Inspraak

Van 2 april tot 14 mei 2024 kan iedereen reageren op de voorkeursbeslissing. Naar verwachting duurt de ontwikkeling van de Groote Polder bij Borgsweer ongeveer tien jaar.

Samenwerking

Het onderzoek maakt deel uit van het programma Eems-Dollard 2050, waarin overheden, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven samenwerken om de natuur, economie en leefbaarheid in het gebied te versterken.