Masterplan voor Woningbouw in Leek en Tolbert

7 maanden geleden gepubliceerd

Het college heeft op 19 september ingestemd met een concept woonplan voor Leek en Tolbert, waarin ruimte is voor de bouw van 1000 tot 1400 woningen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is het nodig dat bestaande bedrijven, sportverenigingen en onderwijsinstellingen een nieuwe locatie krijgen.

Masterplan Keek op Tolbert en Leek

Het voornaamste advies uit het woonplan is om alle thema’s samen te voegen in een masterplan, ‘Keek op Tolbert en Leek’. Dit masterplan moet antwoord geven op de vraag hoe alle aspecten hun plek kunnen krijgen in de dorpen, met aandacht voor wonen, werken, ontspanning, gezondheid, onderwijs, verkeer, groen en duurzaamheid. Een van de mogelijke kansen is het realiseren van een brede campus door onderwijs, sport en wonen aan de Tolbertervaart te koppelen. Dit zou eveneens kansen kunnen bieden voor de nieuwbouw van rsg de Borgen.

Woonplannen gebaseerd op bewonerswensen

De woonplannen zijn gebaseerd op de resultaten van een digitale enquête die inwoners in mei 2022 hebben ingevuld. Daarnaast heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de vereniging dorpsbelangen, een aantal inwoners uit de dorpen, en de woningcorporatie Wold & Waard en hun huurdersvertegenwoordigers.

Informatieavond en wettelijke maatregelen

De gemeente organiseert een informatieavond op 19 oktober in het gemeentehuis in Leek. Tijdens deze avond wordt het concept woonplan gepresenteerd en kunnen inwoners vragen stellen en feedback geven. Daarnaast heeft de gemeente de Wet voorkeursrecht gemeenten toegepast om de woningbouw mogelijk te maken. Deze wet geeft de gemeente het recht om als eerste gronden aan te kopen in bepaalde gebieden.

Vervolgstappen en ambities

In de komende periode zal de gemeente in gesprek gaan met diverse betrokken partijen om de mogelijkheden te bespreken. Het masterplan ‘Keek op Tolbert en Leek’ zal naar verwachting begin 2024 klaar zijn, waarna de concrete uitwerking van de plannen van start gaat. Het college heeft de ambitie om in deze bestuursperiode 1600 woningen te realiseren in de gemeente, als antwoord op de toenemende vraag naar woonruimte in Leek, Tolbert en andere dorpen in het Westerkwartier.